Bedenkelijke rol Provincie bij vervuiling Zevenellen

Het zal duidelijk zijn dat Dorpsraad Buggenum zich stevig verzet tegen de komst van mestverwerkers en anderen afvalverwerkende industrie op het Zevenellen terrein, tussen Roermond, Horn Haelen en Buggenum.

In dit filmpje licht Ger Brouns toe waarom dit zo is. Hij legt onder meer uit welke toxische stoffen er in de bodem zitten en hoe ernstig de gevolgen daarvan zijn voor toekomstige werknemers op het terrein.

Er zijn voldoende gelden beschikbaar voor sanering. De provincie Limburg en de Gemeenten hebben 4,1 miljard ontvangen  van RWE, na de sloop van de Maascentrale. Slechts 10% van dat bedrag was nodig voor sanering. Er wordt echter voor gekozen om dit geld voor andere doelen te gebruiken. Buitengewoon vreemd omdat de Provincie wel bij andere bedrijven bepaalt dat de vervuiler betaalt, maar die regel bij Zevenellen zelf omzeilt.

Wat op dit moment zelfs gebeurt is, dat de nood van de boeren, die met hun mest nergens heen kunnen, door de Provincie gebruikt wordt om saneringskosten te voorkomen.

Ger Brouns gaat verder nog in op de te verwachten geuroverlast en gezondheidsklachten. En de bedenkelijk taakuitvoering van de Provincie bij vergunningverleningen in het verleden, nu en bij op komst zijnde initiatieven.

Klik op de foto om het gesprek met Ger Brouns te bekijken en te beluisteren.

Gemeente Leudal werkt gestaag verder aan fietsbrug over de Maas

Dinsdag 10 november j.l. stelde het College van de gemeente Leudal de projectopdracht fietsbrug Buggenum-Leeuwen vast. Dit op basis van de uitkomsten van een haalbaarheidsstudie die aantoonde dat er veel voordelen verbonden zijn aan deze fietsbrug.
 
Door het creëren van een oost-west verbinding over de Maas en het lateraal kanaal neemt de bereikbaarheid voor zowel utilitaire als toeristische fietsers enorm toe. Naar verwachting zal het afgelegde autokilometers in de regio tot 8000km per dag afnemen. Een groot gebied (vanaf Helden-Panningen) komt namelijk binnen een fietsafstand van 15 km van de binnenstad van Roermond te liggen.
 
Er zal een grote positieve impuls ontstaan op het woon- en werkklimaat en de op leefbaarheid in de regio. Ook voor wandelaars ontstaat er een aantrekkelijke verbinding tussen de natuur in het Leudal en het Meinweggebied.
 
In Februari heeft de Provincie al aangegeven 3,5 miljoen euro te reserveren voor deze ‘langzaam verkeer verbinding’.
 
De vervolgstappen van de Gemeente:
     1: Opstellen van projectplan
     2: Inventariseren wat nodig is om vanuit de gemeenten Leudal en Roermond samen één projectplan te schrijven
     3: In 2021 indienen van raadvoorstel over het projectplan en het benodigde voorbereidingskrediet

Dorpsraad doet niet mee aan klankbord Zevenellen

Ontwikkeling Maatschappij Limburg (OML) benadert op dit moment dorpsraden, milieuorganisaties, heemkundeverenigingen en omwonenden van Zevenellen. Zij worden o.a. uitgenodigd om zitting te nemen in een klankbordgroep.

In de uitnodiging doet OML voorkomen dat dorpsraad Buggenum gaat plaatsnemen in het klankbord. Dat klopt niet, de Dorpsraad is het niet eens met de werkwijze.  In de klankbordgroep mag namelijk alleen meegepraat worden over compenserende maatregelen zoals een wandelpad en groenvoorziening maar niet over het soort bedrijven dat zich op Zevenellen wil vestigen. Lees verder

Weer stap gezet in strijd tegen mestverwerker Zevenellen

De inwoners van Buggenum en De Dorpsraad, die samen procederen tegen de komst van een mestverwerker op het Zevenellen terrein, hebben een stap vooruit gezet in het streven naar behoud van een gezonde leefomgeving.

Nadat de Provincie Limburg juridisch probeerde te bereiken dat een beroepszaak tegen de komst van een mestverwerker op het Zevenelleterrein niet-ontvankelijk werd verklaard, besliste de rechter onlangs dat dit voorlopig wel het geval is. Gevolg is dat nu inhoudelijke argumenten tegen de komst van de mestverwerker aangevoerd kunnen worden.

Deze rechtszaak betreft nog maar enkel de komst van een mestverwerk

Lees verder

Geweldige deelname Inspiratieboeken

Het is al weer een tijdje geleden dat de Inspiratieboeken rond zijn gegaan door Buggenum. De deelname was echte geweldig, van alle adressen deed 57,7% mee! Dat is in nog geen enkel dorp vertoond. Zonder  de Corona pandemie was het percentage wellicht nog hoger geweest. Ook alle leeftijdscategorieën deden mee. De uitkomsten zijn dan ook meer dan representatief en vormen een goede basis voor toekomstige activiteiten.

In totaal zijn er 1110 ideeën verzameld. Er zijn veel leuke en verrassende ideeën bij. Sommige gaan over de ontwikkeling van Buggenum als dorp en andere over heel specifieke onderwerpen. Sommige kunnen we als dorp zelf oppakken, voor andere is samenwerking met andere partijen nodig. Lees verder

Ontwerp bestemmingsplan Noenever

Vanaf 8 oktober ligt het ontwerp bestemmingsplan Noenever ter inzage. Dit plan voorziet in de bouw van 10 levensloopbestendige koop- en 6 huurwoningen. In het bouwplan is rekening gehouden met de specifieke wensen van omwonenden.
 
Ook de Dorpsraad is geïnformeerd over het plan en kan zich er om twee redenen in vinden.
  1. Groei van het aantal inwoners is nodig om de voorzieningen in het dorp te behouden. Dit is een wens van de Buggenumers. Zij vinden het behoud van de bassischool, de Roffert en het verenigingsleven de belangrijkste voorwaarde voor de leefbaarheid van Buggen
  2. Het bestemmingsplan voorziet in behoud van de vluchtpaden die door het betreffende gebied lopen.

Lees verder

Vervangen straatverlichting

In een aantal straten in Buggenum zijn, evenals in meerdere andere straten in Leudal, verlichtingsarmaturen (lampenkappen en lampen) aan vervanging toe. De lichtmasten (palen) zijn, uitzonderingen daargelaten, nog goed en blijven gehandhaafd.
In totaal worden nog dit jaar circa 780 verlichtingsarmaturen in de gemeente Leudal vervangen door nieuwe armaturen welke voorzien zijn van LED verlichting. Lees verder

Meedenken over verkeer, vervoer, wegen in Leudal?

 

Misschien heeft u het bericht op Leudal-nieuws of op de Facebook-pagina van de gemeente al gezien. De gemeente wil, samen met de inwoners, een nieuw mobiliteitsplan ontwikkelen.
 
In het mobiliteitsplan wordt uitgewerkt hoe alle voorzieningen in de gemeente bereikbaar kunnen blijven? En hoe alle bewoners van de gemeente zich vrij kunnen blijven verplaatsen? Maar ook hoe om te gaan met parkeren? Hoe te zorgen voor veilige wegen, kruispunten en veilig verkeersgedrag? 

Lees verder