Kerst-inn in de Roffert

Op 11 december van 14:00 en 17:00 uur vindt een kerst-inn plaats in De Roffert! šŸŽ„āœØļø
Waan je in kerstsfeer tijdens een gezellige middag voor alle Buggenummers en alle andere geĆÆnteresseerden.
Wafels & glĆ¼hwein | kerstman | optreden van Dionne & Martijn | tombola
kerstknutselen en spellen voor de jeugd | optreden van Mariet & Els.

De entree en het eerste kopje koffie en glaasje glĆ¼hwein zijn gratis. Lees verder

Het is zover: vervolg Inspiratieboeken

In 2019 rouleerden Inspiratieboeken door Buggenum. Daarin konden inwoners hun ideeƫn kwijt over hoe Buggenum er in 2030 uit moet zien. De deelname was geweldig, meer dan 57% van de adressen deed mee en er werden ruim 1100 ideeƫn ingebracht. We staan te popelen om deze met iedereen te delen.

We nodigen dan ook iedere inwoner van Buggenum uit voor de ontknoping van die ideeƫn. En om vervolgens te bespreken wat we er verder mee kunnen doen.

De Inspiratieavond is gepland op maandag 16 mei. Ze starten om 19:30uur in De Roffert.

Het programma is als volgt:

  • Ludieke Inspiratiefilm
  • Uitkomst inspiratieboeken
  • Bespreken ideeĆ«n en prioriteren
  • Vervolgafspraken
  • Afsluiting

Welke gemeenteraadspartij doet iets tegen de te verwachten ernstige overlast van Zevenellen?

Met de verkiezingen in zicht wordt deze vraag regelmatig gesteld aan werkgroep milieu van Dorpsraad Buggenum.
Het antwoord is tweeledig. Welke partijen deden concreet iets? En wat mogen we verwachten volgens de verkiezingsprogramma’s?
  • Ronduit Open: was de afgelopen jaren de partij die trachtte misstanden op Zevenellen te voorkomen, die de te verwachten nadelige gevolgen serieus nam en voorstellen deed om deze bij voorbaat te voorkomen.
  • Samen Verder: stimuleerde de komst van afvalverwerkende bedrijven naar het Zevenellen terrein en acteerde veelal pas na klachten of bezwaren.

Lees verder

Grote zorgen grootschalige afvalopslag en -verwerking Zevenellen

Reden is dat er op dit moment in stilte vergunningen worden verleend voor bedrijven die veel stank en andere overlast gaan veroorzaken in Midden Limburg.

Er zijn voor Zevenellen al vergunningen verleend voor mestverwerking, voor de opslag en overslag van oude metalen en voor de bouw van siloā€™s voor opslag en verwerking van 400.000 ton bedorven veevoer en levensmiddelenafval, duizenden tonnen oliĆ«n en (frituur)vetten.

Verder is een biomassacentrale in voorbereiding voor 1.000.000 ton varkensdrijfmest en vervuild rioolslib alsook honderdduizenden tonnen groen- enĀ  groenteafval. Tevens treft …… Lees verder

Brief naar bestuurders met kritische vragen hoogwatercrisis in Buggenum

Tijdens de hoogwatergolf van 15 tot en met 18 juli ging veel mis op het gebied van samenwerking tussen de verantwoordelijke instanties, communicatie naar de burgers, lokale coƶrdinatie en inzet van professionele menskracht en middelen.
Op het moment dat het water over de dijk begon te stromen, en duidelijk werd dat in Buggenum niet op ondersteuning gerekend kon worden, namen inwoners zelf het heft in handen. Ze organiseerden menskracht en transportmiddelen voor de zandzakken, zorgden voor bemensing van wegafzettingen en voor eten en drinken. Prachtig was om te zien hoe jong en oud, ieder naar eigen kunnen, meehielp en hoeveel werk samen verzet werd.

Lees verder

Hoogwater 17 juli 2021

Wat was het spannend vandaag of de dijken het zouden houden. Het water kwam tot de rand. Hoewel het nog steeds spannend is, lijkt de situatie nu wel te stabiliseren
Dit dankzij de inzet van veel Buggenummers, jong en oud, en van mensen uit andere dorpen die spontaan kwamen helpen.
Veel dank alvast aan de zandzakkenvullers, zandzakkenleggers, mensen met aanhang- en vrachtwagens/tractoren, kruiwagenlopers, dijkwachten, inwoners die spontaan de coƶrdinatie op zich namen, ondernemers en inwoners die voor eten en drinken zorgden, mensen die afval opruimden, de wegafzetting planden en bemensten.

Lees verder

Veiligheid Berikstraat

Bewoners aan de Berikstraat klagen al jaren over te hard rijden en de onveilige situaties die daardoor ontstaan.
Hoewel er al een paar acties ondernomen zijn, blijken deze niet te voldoen. Zij willen nu dat er een totaalaanpak komt met zowel handhaving als aanpassing van de straat en het wegdek.
De inwoners willen een handtekeningen actie organiseren om de Gemeente te bewegen actie te ondernemen en hebben de Werkgroep Vervoer en Verkeer van de Dorpsraad gevraagd hen daarbij te ondersteunen.
Er is samen een brief opgesteld die nu aan de bewoners wordt voorgelegd en vervolgens naar de burgemeester gestuurd. Deze brief is hier in te zien.

Buggenum in actie voor behoud basisschool

Vandaag zijn er op diverse plaatsen in Buggenum banners opgehangen voor het behoud van onze school. Ook zullen er huis aan huis posters worden bezorgd. Aan de inwoners het verzoek om deze posters voor het raam te hangen.
Dit alles om duidelijk te maken dat we het absoluut niet eens zijn met het voorgenomen besluit van de Stichting Spolt en dat we er alles aan zullen doen om de school voor Buggenum te behouden.
De school is van groot belang voor de leefbaarheid en de levendigheid in ons dorp en dus ook voor de toekomst van Buggenum.