Dorpsraad Buggenum

Doelstelling Dorpsraad.
In overleg met de inwoners en de gemeente Leudal zet de Dorpsraad Buggenum zich in voor het behoud en de bevordering van de leefbaarheid van ons mooie Maasdorpje. Samen bepalen de inwoners en de Dorpsraad welke zaken belangrijk zijn en opgepakt worden. Als er voldoende mensen zijn die hierbij willen meehelpen, wordt een werkgroep samengesteld die met het betreffende onderwerp of initiatief aan de slag gaat.
De rol van de Dorpsraad is die van verbinder, facilitator en adviseur.

 • Zij bespreekt initiatieven, deelt deze en koppelt ze waar nodig aan elkaar;
 • Zij faciliteert met vergaderruimte, (beperkt) budget en deskundigheid;
 • Zij adviseert het gemeentebestuur en andere (overheids)instanties.

Organisatie.
De Dorpsraad is een stichting met officiële statuten  waarin het bestuur, verkiezingen, financiën, doelstellingen e.d. geregeld zijn.

De statuten:

De stichting kent een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en diverse werkgroepen. Het algemeen bestuur bestaat uit acht personen en vergadert tenminste vier keer per jaar. Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) komt maandelijks bij elkaar. Zijn er tussentijds punten die aandacht vragen, worden extra bijeenkomsten gehouden. Tenminste één keer per jaar is er, statutair verplicht, een openbare vergadering.
De leden van de Dorpsraad zijn:

 • Marie-José Baur, voorzitter
 • Ton Boonen, secretaris
 • Peter Geraets, penningmeester
 • Ger Brouns, lid
 • Thea Eggels, lid
 • Ton Metsemakers, lid
 • Chantal Wijers, lid.
 •         Harrie Sleutels,erelid

Werkgroepen.
Werkgroepen zijn thematisch ingericht en hebben elk een vertegenwoordiger in de Dorpsraad. De werkgroepen zijn autonoom, stellen een eigen plan van aanpak op en bepalen zelf welke activiteiten ze uitvoeren. Iedere groep heeft één of twee coördinatoren.
Op dit moment zijn vijf werkgroepen actief:

 • Milieu: Ger Brouns
 •         Natuur en recreatie: Cor Dings
 • Vervoer en verkeer: Ton Metsemakers
 • Welzijn en zorg: Thea Eggels
 • Websites en communicatie: Marie-José Baur
 • Wonen, voorzieningen en evenementen: Ton Boonen.

Achter de verschillende tabbladen van deze website vindt u meer informatie over de thema’s van de werkgroepen en een rechtstreekse contactmogelijkheid.

Communicatie.
Om te weten wat actueel is en wat mensen bezig houdt, is geregeld contact met de inwoners van Buggenum van groot belang. De Dorpsraad onderhoudt dit op meerdere manieren.

 • In de bar van gemeenschapshuis de Roffert zijn regelmatig inloopavonden. Iedere inwoner is hier welkom en kan zonder afspraak binnenlopen. De datums worden gepubliceerd op deze website en in regionale blaadjes.
 • In de verschillende werkgroepen hebben mensen uit Buggenum zitting. Zij zijn de antennes van ons dorp en brengen in hun werkgroep relevante onderwerpen in.
 • Via e-mail (dorpsraad.buggenum@gmail.com) en deze website krijgen inwoners informatie en kunnen zij zelf contact zoeken met de Dorpsraad.
 • Belangrijke algemene onderwerpen worden besproken tijdens themabijeenkomsten.

mini-naar boven