Milieu

Werkgroep: Milieu.
Deze werkgroep houdt zich bezig met milieubedreigende zaken die om procedurele inspanningen vragen.
Bij milieubedreigingen gaat het om:

  • Procedures mestverwerking op Zevenellen;
  • Kwaliteit van de bedrijven op het Zevenellen terrein;
  • Ontgrinding van het terrein in Wijnaerde. De verlaging van de grondwaterstand (is een groot zorgpunt). Reageren op Milieueffect rapportages (MER);
  • Nunhem’s zaden (BasF) in het Buggenummer Veld (compensatiegelden).

Coördinatoren: Marie-José Baur en Ger Brouns.
Secretaris: Harald Jacobs.
Leden: Berton Bosklopper,  Frans Drijvers,  Johan Basten, Frank Severens en Harrie Sleutels (erelid).

Grote zorgen grootschalige afvalopslag en -verwerking Zevenellen

Reden is dat er op dit moment in stilte vergunningen worden verleend voor bedrijven die veel stank en andere overlast gaan veroorzaken in Midden Limburg.

Er zijn voor Zevenellen al vergunningen verleend voor mestverwerking, voor de opslag en overslag van oude metalen en voor de bouw van silo’s voor opslag en verwerking van 400.000 ton bedorven veevoer en levensmiddelenafval, duizenden tonnen oliën en (frituur)vetten.

Verder is een biomassacentrale in voorbereiding voor 1.000.000 ton varkensdrijfmest en vervuild rioolslib alsook honderdduizenden tonnen groen- en  groenteafval. Tevens treft …… (meer…)

Doemscenario Zevenellen steeds dichterbij door onjuiste aannames Provincie.

Wat bijna iedereen weet, is dat bedrijven voor mest- en afvalverwerking veel overlast geven.
Bij Zevenellen wordt die overlast bijzonder ernstig. De verwachting van een onderzoeksbureau dat 80.000 mensen in Midden-Limburg last gaan krijgen van stank (en andere) overlast,  wordt steeds meer werkelijkheid.
Naast de mest- en afvalverwerkende bedrijven Coöperatie 7-llen en Bio Transitie Centrale Zevenellen’ heeft zich namelijk recent een derde gelijksoortig bedrijf (RWE) gemeld.
En het einde is nog niet in zicht gezien de riante subsidies die de Provincie verleent aan bedrijven uit deze sector.

De belofte van Provinciale bestuurders bij de vergunningverlening is steeds dat er geen overlast zal komen omdat de ‘best beschikbare technieken’ toegepast zullen worden (inpandig, volledig gesloten systeem’, luchtwassers of -filters). (meer…)

Bedenkelijke rol Provincie bij vervuiling Zevenellen

Het zal duidelijk zijn dat Dorpsraad Buggenum zich stevig verzet tegen de komst van mestverwerkers en anderen afvalverwerkende industrie op het Zevenellen terrein, tussen Roermond, Horn Haelen en Buggenum.

In dit filmpje licht Ger Brouns toe waarom dit zo is. Hij legt onder meer uit welke toxische stoffen er in de bodem zitten en hoe ernstig de gevolgen daarvan zijn voor toekomstige werknemers op het terrein.

Er zijn voldoende gelden beschikbaar voor sanering. De provincie Limburg en de Gemeenten hebben 4,1 miljard ontvangen  van RWE, na de sloop van de Maascentrale. Slechts 10% van dat bedrag was nodig voor sanering. Er wordt echter voor gekozen om dit geld voor andere doelen te gebruiken. Buitengewoon vreemd omdat de Provincie wel bij andere bedrijven bepaalt dat de vervuiler betaalt, maar die regel bij Zevenellen zelf omzeilt. (meer…)

Dorpsraad doet niet mee aan klankbord Zevenellen

Ontwikkeling Maatschappij Limburg (OML) benadert op dit moment dorpsraden, milieuorganisaties, heemkundeverenigingen en omwonenden van Zevenellen. Zij worden o.a. uitgenodigd om zitting te nemen in een klankbordgroep.

In de uitnodiging doet OML voorkomen dat dorpsraad Buggenum gaat plaatsnemen in het klankbord. Dat klopt niet, de Dorpsraad is het niet eens met de werkwijze.  In de klankbordgroep mag namelijk alleen meegepraat worden over compenserende maatregelen zoals een wandelpad en groenvoorziening maar niet over het soort bedrijven dat zich op Zevenellen wil vestigen. (meer…)

Weer stap gezet in strijd tegen mestverwerker Zevenellen

De inwoners van Buggenum en De Dorpsraad, die samen procederen tegen de komst van een mestverwerker op het Zevenellen terrein, hebben een stap vooruit gezet in het streven naar behoud van een gezonde leefomgeving.

Nadat de Provincie Limburg juridisch probeerde te bereiken dat een beroepszaak tegen de komst van een mestverwerker op het Zevenelleterrein niet-ontvankelijk werd verklaard, besliste de rechter onlangs dat dit voorlopig wel het geval is. Gevolg is dat nu inhoudelijke argumenten tegen de komst van de mestverwerker aangevoerd kunnen worden.

Deze rechtszaak betreft nog maar enkel de komst van een mestverwerk

(meer…)

Zevenellen, chemisch afvalstort

Nu de economie weer floreert, zijn er diverse initiatieven om bedrijven te starten op het Zevenellen terrein bij Buggenum.

Deze ontwikkeling baart Dorpsraad Buggenum grote zorgen omdat de bedrijven op een zwaar vervuilde ondergrond gebouwd worden. De bodem bevat onder meer vliegas, dioxines, zware metalen, asbestvezels en 30 miljoen liter zware stokolie (na lekken tanks).

Hoewel er al langere tijd een saneringsrapport ligt, hebben de eigenaren (o.a. OML en de gemeente Leudal) ervoor gekozen om het terrein niet te saneren, maar af te dekken. Dit is echter absoluut niet voldoende om een veilige werkomgeving voor toekomstige werknemers te creëren. (meer…)

Fietsbrug Leudal

Chapeau voor de coalitiefracties in Leudal die tijdens begrotingsbehandeling de fietsbrug op de agenda hebben gehouden. Zonde dat de oppositie deze  verbinding betitelt als prestigeobject. Inwoners denken er totaal anders over gezien de likes op Facebook. Ook komen er veel reacties van de ‘andere kant van de Maas’.

Bijeenkomst dijkversterking Buggenum


Bijeenkomst in de Roffert.
Maandag 12 november 2018 van 19:00 tot 21:00 uur.
Waterschap Limburg heeft, samen met de belanghebbenden, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking Buggenum Onderzocht. In de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei van juni dit jaar zijn de resultaten voorgelegd en is er een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het voorkeursalternatief (VKA). (meer…)