Welke gemeenteraadspartij doet iets tegen de te verwachten ernstige overlast van Zevenellen?

Met de verkiezingen in zicht wordt deze vraag regelmatig gesteld aan werkgroep milieu van Dorpsraad Buggenum.
Het antwoord is tweeledig. Welke partijen deden concreet iets? En wat mogen we verwachten volgens de verkiezingsprogramma’s?
  • Ronduit Open: was de afgelopen jaren de partij die trachtte misstanden op Zevenellen te voorkomen, die de te verwachten nadelige gevolgen serieus nam en voorstellen deed om deze bij voorbaat te voorkomen.
  • Samen Verder: stimuleerde de komst van afvalverwerkende bedrijven naar het Zevenellen terrein en acteerde veelal pas na klachten of bezwaren.

In de verkiezingsprogramma’s 2022 vermelden de verschillende partijen de volgende standpunten:
  • Ronduit Open: Er dient maximale zekerheid te zijn dat alle toezeggingen worden nagekomen en dat niet later blijkt dat er sprake is van overlast. Pleit voor een permanent registratiesysteem zodat tijdig kan worden ingegrepen bij ongewenste en niet vergunde emissies die de gezondheid bedreigen. En dat in vergunningen standaard een handhavingsprotocol wordt opgenomen waarin wordt vastgelegd wat de verplichtingen zijn van een bedrijf wanneer zich onverhoopt problemen voordoen.
  • Samen Verder’: Verder uitbreiden Zevenellen, acquisitie volgens een thematische aanpak (dit betreft thema biobased circulaire industrie, lees afvalverwerking).
  • Progressief Akkoord: Grootschalige mestverwerking is niet duurzaam, niet toekomstbestendig en dient geen plaats te krijgen in Leudal. Wil goede vormen van duurzaam hergebruik/circulaire economie wel graag verder helpen.
  • D66 erkent dat Zevenellen de leefomgeving kan aantasten en vindt dat er een goed vergunningen- en handhavingsbeleid moet komen en compenserende maatregelen voor groen of financieel.
De andere partijen noemen Zevenellen niet expliciet in hun programma’s.

Veel wijsheid gewenst met stemmen.
Laat uw stem niet verloren gaan.