Compensatie Buggenums veld

De dorpen Buggenum, Neer en Nunhem werken samen aan maatregelen om de ingrijpende veranderingen in het Buggenums veld te compenseren. Eind februari is het resultaat van deze samenwerking, rapport ’tussen Servaas en Maas’,  aangeboden aan de gemeente Leudal en aan alle fractievoorzitters. 

De uitbreiding van Nunhems Netherlands/Bayer op 45 ha in het Buggenums veld heeft veel nadelen voor het landschap. Een aanmerkelijk deel van het cultuurhistorisch gave en grootschalig ruimtelijke veld verandert door deze ontwikkeling in een industrieel bebouwd gebied.
Om dit verlies te compenseren zijn compensatiegelden beschikbaar gesteld. Van meet af aan is het beleidsuitgangspunt van de gemeente dat deze compensatiegelden aangewend dienen te worden in de directe omgeving van het geplande kassencomplex.
Met de voorstellen van de werkgroep wordt hier een zorgvuldige invulling aan gegeven.

Voor Buggenum gaat het om de volgende maatregelen:

    • Plan Mooi Buggenum: realisatie fase 2 t.w. uitbreiden natuurgebied, behoud zwaluwkolonie, inrichting gebied tussen kanaal, brug en Maas;
    • Cultuurhistorische elementen: beheer en uitbreiding vluchtpadenstelstel;
    • Wandel en fietspaden: kwaliteit slag wandel en fietspaden;
    • Flora- en Faunabiotopen: broedgelegenheid en foerageergebieden, bloemrijke akkerranden;
    • Robuuste groenstrook Zevenellenterrein: herbestemmen, uitvoeren en duurzaam handhaven van een robuuste groenstrook met hoogopgaande bossage op Zevenellenterrein ten zuiden van spoorlijn.
Wilt u meer weten, download dan hier het volledige rapport:  adobe-klein