Kansen door dijkverhoging Buggenum?

dijk-dorpstraat-01Waterschap Peel en Maasvallei versterkt de komende jaren op diverse plekken langs de Maas de dijken. In Buggenum zal de dijk aan de Dorpsstraat (van spoordijk tot voorbij de Veerman) aanzienlijk verhoogd worden. Ook in het Buggenummerveld worden aanpassingen verwacht.
De Dorpsraad is betrokken bij de verkenningen die het Waterschap organiseert. Hoewel het belangrijkste doel de veiligheid van de inwoners is, pleit de Dorpsraad er ook voor om het contact met de Maas te herstellen, aan te sluiten bij Mooi Buggenum en historisch waardevolle  plekken in ere te herstellen. 

Het Waterschap organiseerde 12 september een eerste bijeenkomst met zowel professioneel als persoonlijk betrokkenen. Zij werden geïnformeerd over de hoogwaterveiligheidsopgave. Daarna volgde een ‘kansenverkenning’,  begeleid door een Landschapsarchitecten-bureau dat de bestaande gebiedskwaliteiten, de verhalen en historie van het gebied, gaat beschrijven en verbeelden.  Ook worden lopende ontwikkelingen, projecten, initiatieven en ideeën uit de omgeving meegenomen.
Er volgen nog een tweetal vervolgbijeenkomsten die leiden tot een integraal overzicht van kansen die de dijkverbetering biedt voor de versterking van de gebiedskwaliteiten. Vervolgens komt er een openbare bijeenkomst waarbij de concept plannen aan alle belanghebbenden worden voorgelegd.  Het totaal van  inzichten worden meegenomen bij de verdere planvorming. Planning is dat de aanpassingen in 2020 gereed zijn.

dijk-dorpstraat-01