Update status dijkverhoging

Waterschap Limburg informeerde 7 oktober Omgevingswerkgroep Hoogwaterbescherming Buggenum over de actuele stand van zaken.

Goed nieuws is dat dijkversterking aan de zuidzijde van de spoordijk nu serieus onderzocht wordt. Dit geeft echter nog niet de garantie dat de dijk  ook daadwerkelijk aan aan die zijde komt, maar wel weer hoop dat er niet nog meer afbreuk wordt gedaan aan uiterwaardengebied ‘Mooi Buggenum’.

Slecht nieuws is dat de dijk lang het koelwaterkanaal nog steeds  de voorkeursvariant is, dit terwijl daarmee veel cultuurhistorische en landschappelijke waarden definitief verloren gaan.

Andere onderwerpen die tijdens de bijeenkomst besproken werden: het dorpsfront/contact met de Maas, Arix/Groeneweg en de haven/aanlegsteigers.

Tevens werd aangegeven hoe het proces verder verloopt. Belanghebbende grondeigenaren zullen binnenkort opnieuw benaderd worden voor conditionerende onderzoeken. Verwachting  is dat er in de tweede helft van 2020 een ontwerp ligt. Dat is het moment waarop procederen mogelijk wordt.

Zie Verslag omgevingswerkgroep Buggenum voor het uitgebreide verslag