Verzachten schade Buggenumseveld

De afgelopen decennia is het unieke Buggenumse veld behoorlijk aangetast. Onder meer door de ruilverkaveling rond de millenniumwisseling maar vooral ook door de plaatsing van de kassen van BASF.

De ruilverkaveling heeft ervoor gezorgd dat het mooie kleinschalige landschap veranderde in een mono-cultuurvlakte.  En voor het verdwijnen van wegen uit het unieke netwerk van wegen (spinragstructuur).

De meest negatieve impact op het landschap komt echter van de kassen van BASF. Zij hebben een ruimte van 75 hectare van het Buggenumse veld in beslag genomen en binnenkorter zijn voornemens voor nog meer ingrepen in het landschap in de vorm van overkappingen voor gewassen. En dit in een uniek open landschap waarin, nog vrij recent, de boeren zelfs nog geen schuurtje mochten plaatsen voor gereedschap. Ook de afspraak  om de kassen natuurlijk in te passen in het landschap zijn niet nagekomen (zie foto’s). Vanuit het gehele Buggenummse veld zorgen zij dan ook voor horizonvervuiling.

Om alle leed te verzachten moest BASF een potje beschikbaar stellen met compensatiegelden die het landschap weer in ere herstellen. Dorpsraad Buggenum doet nu een beroep op een gedeelte van deze compensatiegelden. De Dorpsraad werd daarbij geïnspireerd door ideeën uit de Inspiratieboeken. Hierin gaven Buggenumers de afgelopen maanden aan wat zij belangrijk vinden voor hun dorp en meer specifiek ook voor het Buggenummse veld.

Onderstaande ideeën zijn besproken met wethouders Martens. Hij heeft beloofd de Dorpsraad te ondersteunen bij het uitwerken van de ideeën. Dit ter voorbereiding van een presentatie aan de adviescommissie die de ideeën afzet tegen de gestelde voorwaarden. Zodra deze ondersteuning geregeld is, krijgen inwoners de kans om op deze ideeën te reageren en zelf ook nog ideeën in te brengen.

Tot nu zijn de volgende ideeën voorgesteld.

  1. Benadruk op natuurlijke wijze de spinragstructuur van de wegen door het Buggenumse veld.
  2. Zorg voor een natuurlijke inpassing van de kassen van BASF in het landschap.
  3. Maak de weg achter de kassen (de westzijde van het Buggenumse veld) geschikt voor fietsers, verbind deze weg met de te ontwikkelen Schans in Neer en maak er mooie rustplekken langs. Verhard eventueel het stukje zandpad en laat er verder alleen gemotoriseerd bestemmingsverkeer toe.
  4. Zorg ervoor dat evenemententerrein de Klink qua natuur en omheiningen ingepast wordt in het landschap en richt dit terrein multifunctioneel in.
  5. Ook is er nog het idee om vanuit de te realiseren fietsburg een fietspad te realiseren dat een verbinding maakt met het Buggenumse veld.

Een eerste hoopvol begin is gemaakt.  Wordt vervolgd!

Foto’s: zicht op de kassen vanuit het Buggenumse veld.