Vervoer/Verkeer

 

Werkgroep vervoer/verkeer houdt zich samen met de inwoners van Buggenum bezig met het nog veiliger en beter bereikbaar maken van ons dorp. We kijken niet uit de hoogte maar op ooghoogte. Liefst door ongeveer 2000 ogen. Samen met u kijken we vooruit, we signaleren en brengen het onder de aandacht van bestuur en politiek.

Fietsbrug
De werkgroep is met een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een fietsbrug langs de spoorbrug richting Roermond. Er zijn enkele oriënterende gesprekken gevoerd met betrokken instanties om de haalbaarheid te toetsen. We hebben al enkele stappen gemaakt maar de grootste hindernissen hebben we nog voor ons.

Openbaar vervoer
Behoud van het openbaar vervoer is een speerpunt van de werkgroep. Behoud van de buslijn en de wensbus staan bovenaan op het lijst van belangrijke punten. Dit vraagt constant aandacht en steeds maar weer uitleggen waarom het zo belangrijk is voor Buggenum. Uiteraard blijven we afhankelijk van de uitvoerende instanties. We vragen dan ook steeds u medewerking hiervoor.

Verkeersknelpunten
We willen starten met het in kaart brengen van verkeersknelpunten. Dit kunnen we niet alleen daar hebben we de inwoners van Buggenum bij nodig. Zij weten immers waar de knelpunten liggen. Neem contact op met de Dorpsraad als u iets te melden heeft. Samen maken we Buggenum veiliger.

Organisatie werkgroep
Coördinator van de werkgroep is Ton Metsemakers.
De andere leden zijn: Henk de Kort, Ger Laemers en Sylvie Pasmans.

Buggenum3

Haalbaarheidsonderzoek fietsbrug Buggenum-Roermond weer concreter

Wordt het een doelmatige vakwerk brug of een landmark brug met een boog?
Recent werd een haalbaarheidsstudie van Advies-en Ingenieursbureau Wagemaker opgeleverd, waarin de beide varianten zijn uitgewerkt. Naast de constructie van de brug zelf, wordt nu ook inzicht gegeven in de ruimtelijke, functionele en landschappelijke inpassing van de fietsbrug. De keuze voor een de varianten bepaalt de kostprijs. Omdat voor het nemen van die beslissing meer tijd nodig is, vragen de gemeenten Leudal en Roermond de provincie Limburg om de middelen, die voor de fietsbrug gereserveerd zijn, nog even vast te houden.

(meer…)

Veiligheid Berikstraat

Bewoners aan de Berikstraat klagen al jaren over te hard rijden en de onveilige situaties die daardoor ontstaan.
Hoewel er al een paar acties ondernomen zijn, blijken deze niet te voldoen. Zij willen nu dat er een totaalaanpak komt met zowel handhaving als aanpassing van de straat en het wegdek.
De inwoners willen een handtekeningen actie organiseren om de Gemeente te bewegen actie te ondernemen en hebben de Werkgroep Vervoer en Verkeer van de Dorpsraad gevraagd hen daarbij te ondersteunen.
Er is samen een brief opgesteld die nu aan de bewoners wordt voorgelegd en vervolgens naar de burgemeester gestuurd. Deze brief is hier in te zien.

Geen OV Shuttle meer

Deze week ontving de Dorpsraad bericht van vervoerder Arriva dat de Shuttledienst, die mensen naar de bushalte in Haelen brengt, opgeheven wordt. Deze dienst was bedoeld om het leed te verzachten van het stopzetten van de autobus lijndienst door Buggenum.

Voor de inwoners van Buggenum die aangewezen zijn op het openbaar vervoer, vervalt nu ook deze laatste mogelijkheid om met de autobus te reizen. De dichtstbijzijnde bushalte is 1,5 tot 2 km lopen. Voor mensen die niet goed ter been zijn, is dat niet te doen. (meer…)

Gemeente Leudal werkt gestaag verder aan fietsbrug over de Maas

Dinsdag 10 november j.l. stelde het College van de gemeente Leudal de projectopdracht fietsbrug Buggenum-Leeuwen vast. Dit op basis van de uitkomsten van een haalbaarheidsstudie die aantoonde dat er veel voordelen verbonden zijn aan deze fietsbrug.
 
Door het creëren van een oost-west verbinding over de Maas en het lateraal kanaal neemt de bereikbaarheid voor zowel utilitaire als toeristische fietsers enorm toe. Naar verwachting zal het afgelegde autokilometers in de regio tot 8000km per dag afnemen. Een groot gebied (vanaf Helden-Panningen) komt namelijk binnen een fietsafstand van 15 km van de binnenstad van Roermond te liggen.

(meer…)

Meedenken over verkeer, vervoer, wegen in Leudal?

 

Misschien heeft u het bericht op Leudal-nieuws of op de Facebook-pagina van de gemeente al gezien. De gemeente wil, samen met de inwoners, een nieuw mobiliteitsplan ontwikkelen.
 
In het mobiliteitsplan wordt uitgewerkt hoe alle voorzieningen in de gemeente bereikbaar kunnen blijven? En hoe alle bewoners van de gemeente zich vrij kunnen blijven verplaatsen? Maar ook hoe om te gaan met parkeren? Hoe te zorgen voor veilige wegen, kruispunten en veilig verkeersgedrag? 

(meer…)

Fietsbrug bij Buggenum weer stapje dichterbij.

Een fietsbrug over de Maas, nabij Buggenum,  scoort zeer hoog op de MKBA, de Maatschappelijke Kosten/Baten analyse. Zowel op maatschappelijk (woon-werkverkeer), recreatief als toeristisch vlak zijn er veel voordelen.
Dit is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek dat geïnitieerd werd door de gemeente Leudal en mede gefinancierd door de Provincie Limburg.
Hoewel nog geen garantie dat de fietsbrug er daadwerkelijk komt, is dit zeker een stap in de goede richting. (meer…)

Fietsbrug Leudal

Chapeau voor de coalitiefracties in Leudal die tijdens begrotingsbehandeling de fietsbrug op de agenda hebben gehouden. Zonde dat de oppositie deze  verbinding betitelt als prestigeobject. Inwoners denken er totaal anders over gezien de likes op Facebook. Ook komen er veel reacties van de ‘andere kant van de Maas’.

Project hardrijders Buggenum

Hoe zorg je ervoor dat hardrijders in Buggenum veiliger gaan rijden? Zeker in de Berikstraat waar ook  basisschool Anthonius gevestigd is en vaak te hard gereden wordt.
Een attentiebord met vermelding van de rijsnelheid leverde niet voldoende verbetering van het rijgedrag op. Opmerkingen zoals ‘Waar staat het dat je maar 30 km mag rijden’  (meer…)