Voorzieningen

Doel Voorzieningen
Het leveren van een bijdrage aan nieuwe voorzieningen en het behoud van bestaande voorzieningen. Behoud en verbetering van de leefbaarheid van Buggenum is daarbij het centrale uitgangspunt.

Basisschool

Het belang van het behouden van de basisschool in Buggenum, met kwalitatief goed onderwijs, is erg groot. Uit de meest recente leerlingenprognoses blijkt dat het aantal leerlingen op onze school de komende jaren boven de 70 blijft. Hiermee blijft het aantal leerlingen ruim boven de wettelijke opheffingsnorm van 51.
In de notitie “toekomst scholen SPOLT“ beschrijft SPOLT (Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier) hoe zij anticipeert op de daling van het leerlingenaantal in de gemeente Leudal. Jaarlijks wordt aan de hand van de leerlingaantallen en de ontwikkelingen op onderwijsgebied bekeken of SPOLT de in het strategisch beleidsplan opgenomen onderwijskwaliteit op de kleine scholen kan waarborgen. Tevens wordt jaarlijks vastgesteld of de exploitatiekosten van de huisvesting binnen de opgestelde begroting worden gerealiseerd. In overleg met alle belanghebbenden zullen hierover jaarlijks afspraken gemaakt worden.
De werkgroep Voorzieningen volgt de ontwikkelingen en heeft structureel overleg met SPOLT.

Gemeenschapshuis de Roffert
De behoefte aan een gemeenschapshuis in Buggenum is groot. De huidige bezettingsgraad is dan ook hoog. De Gemeente stelt echter steeds minder budget beschikbaar.
Om het gemeenschapshuis te behouden heeft het bestuur van de Roffert al diverse maatregelingen genomen. Deze drukken enerzijds de kosten en verhogen anderzijds en opbrengsten en de bezettingsgraad. Het bestuur van de Roffert doet dit in nauw overleg met de verenigingen.
Vanuit Werkgroep voorzieningen van de Dorpsraad denken we mee en ondersteunen waar mogelijk de initiatieven.

Sportterrein ‘de Klink’
De werkgroep is, samen met verenigingen, in overleg met de gemeente om het sportterrein voor de toekomst te behouden als evenemententerrein.

Organisatie werkgroep
De werkgroep die zich richt op voorzieningen heeft ook de onderwerpen ‘evenementen’ en ‘wonen’ onder haar hoede.

  • Coördinator van de werkgroep is Ton Boonen.
  • De andere leden zijn: Ger Laemers, Chantal Wijers, Chris Rulkens en Heleen Wijers.

Heeft u ideeën of vragen met betrekking tot dit onderwerk dan kunt u contact opnemen met de Dorpsraad middels het contactformulier op deze site.

Buggenumse ondernemers in beeld

Begin maart ontvangen de meer dan 50 Buggenumse ondernemers die op website buggenuminbeeld.nl staan een brief, met de vraag of zij mee willen werken aan een reportage over hun bedrijf. Bevlogen ondernemers zijn als geen ander in staat het dorp extra onder de aandacht te brengen. Ervoor te zorgen dat Buggenum bekender wordt als hèt dorp waar het goed wonen en ondernemen is.
Dit is nodig om nieuwe inwoners aan te trekken en zo voorzieningen als de basisschool, het gemeenschapshuis en de verenigingen in stand te kunnen houden.

(meer…)

Bijeenkomst dijkversterking Buggenum


Bijeenkomst in de Roffert.
Maandag 12 november 2018 van 19:00 tot 21:00 uur.
Waterschap Limburg heeft, samen met de belanghebbenden, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking Buggenum Onderzocht. In de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei van juni dit jaar zijn de resultaten voorgelegd en is er een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het voorkeursalternatief (VKA). (meer…)

Heel Buggenum in beeld

Dorpsraad Buggenum presenteerde maandag 12 juli www.buggenuminbeeld.nl, aan de voorzitters van de grootste Buggenumse verenigingen. Vanaf dat moment is deze nieuwe website voor iedereen beschikbaar.

Buggenuminbeeld is dé digitale plek waar alle nieuws, activiteiten, voorzieningen, verenigingen en toeristische informatie samen komen. In één oogopslag is te zien wat het mooie maasdorpje met 950 inwoners allemaal te bieden heeft en hoeveel activiteiten er, bijna wekelijks worden georganiseerd voor zowel jong als oud. (meer…)

Voorzieningen

Hier komt nieuws van de werkgroep Voorzieningen.