Voorzieningen

Doel Voorzieningen
Het leveren van een bijdrage aan nieuwe voorzieningen en het behoud van bestaande voorzieningen. Behoud en verbetering van de leefbaarheid van Buggenum is daarbij het centrale uitgangspunt.

Basisschool
Het belang van het behouden van de basisschool in Buggenum, met kwalitatief goed onderwijs, is erg groot. Uit de meest recente leerlingenprognoses blijkt dat het aantal leerlingen ook de komende jaren nog ver boven de opheffingsnorm komt. Ook de kwaliteit van het onderwijs is erg goed.
Ondanks dit gegeven heeft het bestuur van de Stichting Spolt het voornemen uitgesproken om de school om financiële redenen te willen sluiten.
Dit is voor de Buggenumse gemeenschap onacceptabel.
Wij zullen er alles aan doen om de school voor Buggenum te behouden.

Gemeenschapshuis de Roffert
De behoefte aan een gemeenschapshuis in Buggenum is groot. De huidige bezettingsgraad is dan ook hoog. De Gemeente stelt echter steeds minder budget beschikbaar.
Om het gemeenschapshuis te behouden heeft het bestuur van de Roffert al diverse maatregelingen genomen. Deze drukken enerzijds de kosten en verhogen anderzijds en opbrengsten en de bezettingsgraad. Het bestuur van de Roffert doet dit in nauw overleg met de verenigingen.
Vanuit Werkgroep voorzieningen van de Dorpsraad denken we mee en ondersteunen waar mogelijk de initiatieven.

Sportterrein ‘de Klink’
De werkgroep is, samen met verenigingen, in overleg met de gemeente om het sportterrein voor de toekomst te behouden als evenemententerrein.

Organisatie werkgroep
De werkgroep die zich richt op voorzieningen heeft ook de onderwerpen ‘evenementen’ en ‘wonen’ onder haar hoede.

  • Coördinator van de werkgroep is Ton Boonen.
  • De andere leden zijn: Ger Laemers, Chantal Wijers, Chris Rulkens en Heleen Wijers.

Heeft u ideeën of vragen met betrekking tot dit onderwerk dan kunt u contact opnemen met de Dorpsraad middels het contactformulier op deze site.

Buggenum eensgezind over behoud basisschool

Hoe belangrijk de inwoners van Buggenum behoud van basisschool Antonius voor de leefbaarheid van het dorp vinden, blijkt duidelijk uit de deelname aan de posteractie. Ongeveer alle adressen doen mee.

Niet alleen Buggenummers vinden behoud van de school belangrijk. Facebookberichten over dit onderwerk bereiken meer dan 6500 mensen. Dit terwijl Buggenum zelf iets minder dan 1000 inwoners heeft. Steunbetuigingen komen van alle kanten.

Buggenum in actie voor behoud basisschool

Vandaag zijn er op diverse plaatsen in Buggenum banners opgehangen voor het behoud van onze school. Ook zullen er huis aan huis posters worden bezorgd. Aan de inwoners het verzoek om deze posters voor het raam te hangen.
Dit alles om duidelijk te maken dat we het absoluut niet eens zijn met het voorgenomen besluit van de Stichting Spolt en dat we er alles aan zullen doen om de school voor Buggenum te behouden.
De school is van groot belang voor de leefbaarheid en de levendigheid in ons dorp en dus ook voor de toekomst van Buggenum.

Buggenum 2030

Tijdens het plaatsen van de inspiratieborden, interviewde Els Bruynen van ML5 TV de initiatiefnemers van project Buggenum 2030.
Chantal Wijers legt tijdens dit interview uit hoe het project tot stand is gekomen en geeft een toelichting op de werking van de inspiratieklappers. Marie-José Baur gaat in op de borden die de kinderen gemaakt hebben.

Denk mee over Buggenum 2030

Hoe vinden Buggenummers dat hun dorp er in 2030 uit zou moeten zien? Wat is ervoor nodig om de leefbaarheid van dit mooie Maasdorpje te garanderen?

1 Februari kregen alle inwoners van Buggenum een brief in de bus, met daarin de uitnodiging om mee te doen met project ‘Buggenum 2030’. Dit project heeft tot doel om inzicht te krijgen in hoe Buggenummers vinden dat hun dorp er in 2030 uit zou moeten zien.
Het is namelijk zeer gewenst dat er een gedeeld toekomstbeeld komt. Zeker in een gemeente met 16 dorpskernen moeten we ons als dorp onderscheiden en goed duidelijk maken waar we naar toe willen. Daarnaast willen we ons dorp ook beter profileren, om zo nieuwe inwoners aan te trekken. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor instandhouding van voorzieningen zoals de basisschool en het gemeenschapshuis, en voor behoud van het actieve verenigingsleven. (meer…)

Buggenumse ondernemers in beeld

Begin maart ontvangen de meer dan 50 Buggenumse ondernemers die op website buggenuminbeeld.nl staan een brief, met de vraag of zij mee willen werken aan een reportage over hun bedrijf. Bevlogen ondernemers zijn als geen ander in staat het dorp extra onder de aandacht te brengen. Ervoor te zorgen dat Buggenum bekender wordt als hèt dorp waar het goed wonen en ondernemen is.
Dit is nodig om nieuwe inwoners aan te trekken en zo voorzieningen als de basisschool, het gemeenschapshuis en de verenigingen in stand te kunnen houden.

(meer…)

Bijeenkomst dijkversterking Buggenum


Bijeenkomst in de Roffert.
Maandag 12 november 2018 van 19:00 tot 21:00 uur.
Waterschap Limburg heeft, samen met de belanghebbenden, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking Buggenum Onderzocht. In de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei van juni dit jaar zijn de resultaten voorgelegd en is er een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het voorkeursalternatief (VKA). (meer…)

Heel Buggenum in beeld

Dorpsraad Buggenum presenteerde maandag 12 juli www.buggenuminbeeld.nl, aan de voorzitters van de grootste Buggenumse verenigingen. Vanaf dat moment is deze nieuwe website voor iedereen beschikbaar.

Buggenuminbeeld is dé digitale plek waar alle nieuws, activiteiten, voorzieningen, verenigingen en toeristische informatie samen komen. In één oogopslag is te zien wat het mooie maasdorpje met 950 inwoners allemaal te bieden heeft en hoeveel activiteiten er, bijna wekelijks worden georganiseerd voor zowel jong als oud. (meer…)

Voorzieningen

Hier komt nieuws van de werkgroep Voorzieningen.