Aanvraag Buggenum beschermd dorpsgezicht

Buggenum, gebouwd in de Maasdalrand, is een dorp met een uniek karakter. Dit door de eenzijdig bebouwing aan Berik- en Dorpsstraat, het vrij uitzicht over het Buggenummerbroek en het aan deze bijzondere situatie verbonden unieke vluchtpadenstelsel.
Deze unieke en bijzondere landschappelijke kenmerken verdienen feitelijke wettelijke bescherming.
Nu de nieuwe Erfgoedwet sinds kort in werking is getreden, kan de gemeente, conform de gemeentelijke erfgoedverordening 2018, het beschreven landschappelijk ensemble een beschermde status toekennen. De Dorpsraad heeft daarom B&W van de gemeente Leudal gevraagd de procedure hiervoor op korte termijn in gang te zetten.


Deze stap  versterkt ook  de onderhandelingspositie van de positie van de Gemeente, bij programma hoogwaterbescherming. Bij het overhandigen van de handtekeningen, heeft de wethouder  toegezegd het standpunt van de inwoners van Buggenum met kracht te verdedigen in het bestuurlijk overleg. Het in gang zetten van deze procedure kan er een bijdrage leveren dat de dijken op een plek komen die het dorpskarakter versterken.
Buggenum is ook een dorp dat bouwt aan de toekomst. Hiervoor is het nodig dat het inwoneraantal iets groeit. Dan kunnen voorzieningen zoals basisschool, gemeenschapshuis en het actieve verenigingsleven behouden blijven. De erkenning als beschermd dorpsgezicht zal de aantrekkelijkheid van Buggenum voor nieuwe inwoners vergroten.