Mestverwerking geen gevolgen voor milieu???

Het verontrust inwoners van Buggenum zeer dat de gemeente Leudal besloten heeft om geen milieueffectrapportage op te stellen voor het mestbe-/verwerkingsinitiatief op het Zevenellen terrein. Als basis voor dit besluit is aangegeven dat bij toetsing is aangenomen dat belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ontbreken.
Op dit moment loopt er echter nog een procedure bij de Raad van State tegen het bedrijf van Mousset B.V. Deze is aangespannen door diverse inwoners van Buggenum en door de Dorpsraad die een eveneens een groep inwoners vertegenwoordigt.

De zorg om de gevolgen van de vestiging van dergelijke bedrijven op de leefbaarheid van hun woonomgeving is voor de inwoners van Buggenum groot. Zeker nu er sprake lijkt te zijn van een tweede mestverwerkingsbedrijf dat zich op het terrein wil vestigen.
Ook maken de inwoners zich zorgen om de mogelijkheden van de Gemeente om in de toekomst handhavend op te treden. Om dit waar te kunnen maken, is een eerste vereiste dat, nu er nog geen sprake is van bedrijvigheid, een Nulmeting wordt uitgevoerd. Zonder Nulmeting is het niet mogelijk achteraf handhavend op te treden. Belangrijk is dat deze nulmeting uitgevoerd wordt op alle milieu beïnvloedende aspecten.
In de verwachting dat ook voor de gemeente Leudal de leefbaarheid van Buggenum een vanzelfsprekend goed is, heeft de Dorpsraad de Gemeente verzocht om op korte termijn een nulmeting uit te voere
n en de inwoners van Buggenum daarover informeert.