Ontwerp bestemmingsplan Noenever

Vanaf 8 oktober ligt het ontwerp bestemmingsplan Noenever ter inzage. Dit plan voorziet in de bouw van 10 levensloopbestendige koop- en 6 huurwoningen. In het bouwplan is rekening gehouden met de specifieke wensen van omwonenden.
 
Ook de Dorpsraad is geïnformeerd over het plan en kan zich er om twee redenen in vinden.
  1. Groei van het aantal inwoners is nodig om de voorzieningen in het dorp te behouden. Dit is een wens van de Buggenumers. Zij vinden het behoud van de bassischool, de Roffert en het verenigingsleven de belangrijkste voorwaarde voor de leefbaarheid van Buggen
  2. Het bestemmingsplan voorziet in behoud van de vluchtpaden die door het betreffende gebied lopen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan vóór 18 november een schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren worden gebracht via de gemeenteraad van Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen, of telefonisch: 0475-859000.
 
Documenten bij het ontwerp bestemmingsplan:
  • Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl via de hyperlink NL.IMRO.1640.BP20BuNoenever-ON01. De bronbestanden zijn beschikbaar via de hyperlink Bronbestanden ON BP Noenever, Buggenum.
  • Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kan gedurende de openingstijden van de publieksbalie worden ingezien in het gemeentehuis, Leudalplein 1 in Heythuysen.