Wonen

Doel Wonen en huisvesting
Voor zover mogelijk houdt de Dorpsraad zich bezig met het bevorderen c.q. uitbreiden van woningbouw in Buggenum. Dit omdat het aantal inwoners bepalend is voor de leefbaarheid en het behoud van de voorzieningen. De Gemeente heeft echter aangegeven dat het woningaanbod (incl. bouwkavels) de behoefte in de komende jaren ruim voldoende dekt. Dit ondanks een voorspelde groei van het aantal inwoners. Het is dus zaak om nog meer “nieuwe” inwoners aan te trekken.

Organisatie werkgroep
Wonen valt onder de werkgroep die ook ‘voorzieningen’ en ‘evenementen’ onder haar hoede heeft.

  • Coördinator van de werkgroep is Ton Boonen.
  • De andere leden zijn: Ger Laemers, Chantal Wijers, Chris Rulkens en Heleen Wijers.

Heeft u ideeën of vragen met betrekking tot Wonen dan kunt u contact opnemen met de Dorpsraad middels het contactformulier op deze site.

Resultaat opgravingen Noeneverhof

Interview met Nico van der Feest door Yvonne van Rijswijk:

Op het Noenever binnenterrein zijn namens Aeres Milieu BV : veldtechnicus/historicus Drs. Dion Hagens en Senior Archeoloog Drs. Nico van der Feest aanwezig. Het team bestaat verder uit een stagière en graafmachinist.

Nico van der Feest legt voor de inwoners van Buggenum graag uit hoe het archeologisch werk wordt uitgevoerd. Nico vertelt: “In Nederland werken we met een stappenplan. Je begint met bureauonderzoek, daarna volgt een booronderzoek. Dat booronderzoek vertelt ons of er kansen zijn dat er iets zit. Als er een redelijk grote kans is, gaan we het gebied 10% afgraven, dat is waar we nu mee bezig zijn”.

(meer…)

Bijeenkomst dijkversterking Buggenum


Bijeenkomst in de Roffert.
Maandag 12 november 2018 van 19:00 tot 21:00 uur.
Waterschap Limburg heeft, samen met de belanghebbenden, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking Buggenum Onderzocht. In de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei van juni dit jaar zijn de resultaten voorgelegd en is er een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het voorkeursalternatief (VKA). (meer…)

Bijeenkomst veiligheid 23 november 2017

Beste inwoners van Buggenum,
Op donderdagavond 23 november a.s. willen we samen met de politie en met geïnteresseerde inwoners van Buggenum onveilige en/of inbraakgevoelige situaties bekijken.
Als u hiervoor belangstelling heeft, geeft u zich dan op om op 23 november (bij voldoende belangstelling) aan bovengenoemde bijeenkomst deel te nemen.
Graag onderstaand gegevens vóór 10 september (i.v.m. organisatie) sturen naar buurtwhatsappbuggenum@gmail.com. (meer…)

Ontwerp Bestemmingsplan ‘Woonkernen Leudal 2017’ ter inzage

Dit plan geeft aan welke functies en ontwikkelingen m.b.t. bouwen en ruimtegebruik binnen de plangebieden zijn toegestaan. Dus ook voor Buggenum.
Het ontwerpplan is raadpleegbaar via de link: Ruimtelijke Plannen
Zie ook de publicatie van de Gemeente in 1Leudal en de mogelijkheid om hierop te reageren.